Program

Program

PROGRAM SLOVENSKE DEMOKRATSKE MLADINE

1. Preambula

Slovenska demokratska mladina (v nadaljevanju: SDM) je evropska desno-sredinska mladinska politična organizacija, samostojna in avtonomna politična organizacija mladih v okviru Slovenske demokratske stranke. V svojem delovanju izhaja iz vrednot moderne evropske demokratične tradicije in iz programa Slovenske demokratske stranke, ki ga sprejemamo kot sestavni del svojega lastnega programa. Delujemo tudi na temeljnih načelih demokratičnih desno-sredinskih organizacij.

Podmladek do matične stranke goji konstruktiven odnos, ki krepi odnos mladih do političnega udejstvovanja. Podmladek je v svojem delovanju kritičen do vseh družbeno političnih procesov in političnih strank.

2. Temeljne vrednote SDM

Program SDM zavezuje vse njene članice in člane. Po njem se v svojem delovanju ravnajo vsi organi SDM, tako na državni kot na lokalni ravni.

SDM v svojem delovanju izhaja iz vrednot: demokracije, domoljubja, svobode, pravičnosti in solidarnosti.

1. Demokracija: Za mlade slovenske demokratke in demokrate je temeljna vrednota demokracija, ki pomeni enakopraven in strpen dialog na podlagi racionalnih argumentov ter varstvo interesov različnih manjšin. Menimo, da prave demokracije ni mogoče doseči enkrat za vselej, temveč jo je potrebno neprestano ustvarjati in vzdrževati z delovanjem, ki izhaja iz določenih vrednot.

2. Domoljubje: V SDM gojimo domoljubje in ljubezen do slovenskega naroda in države. Obenem spoštujemo vse različne kulture, ki soustvarjajo stvarnost v slovenski državi, s posebnim poudarkom na obeh avtohtonih narodnih manjšinah in ostalih skupnostih, ki so tradicionalno prisotne v našem okolju. Zavzemamo se za zaščito njihovih pravic, kakor so zagotovljene v ustavi in zakonih. Domoljubnost je še posebej pomembna za ohranitev in razvoj manjših narodov in kultur. SDM namenja posebno pozornost krepitvi domoljubja, oblikovanju, krepitvi in ohranjanju narodne identitete in zavedanju državljanov, da imajo pravico in dolžnost braniti domovino. S posebno naklonjenostjo gledamo na slovenske manjšine v sosednjih državah in na ostale Slovence izven meja matične države. Zavzemamo se za zaščito njihovih pravic in spodbujamo obstoj in razvoj slovenskih zamejskih organizacij.

3. Svoboda: SDM razumemo svobodo kot svobodo vsakega posameznika, da nemoteno razvija svoje sposobnosti, svobodno izraža mnenje in se po svojih zmožnostih in željah svobodno udejanja v družbenem, političnem in gospodarskem življenju. Svoboda je lahko omejena le z enako svobodo drugih ljudi. Posameznik je lahko svoboden, če ima možnost nastopati avtonomno in če mu družbene strukture omogočajo, da uveljavlja in uresničuje svoje upravičene interese in pravice. Podpiramo svobodo človeka do te mere, da ne ogroža svobode drugega.

4. Pravičnost: V SDM verjamemo, da ni svobode brez pravičnosti. Pravičnost razumemo kot enakopravnost pred zakonom, ki jo zagotavljajo delujoča pravna država in temeljne človekove pravice in svoboščine, ki veljajo za vse ljudi enako. Pravičnost pomeni tudi, da noben človek ali skupina ljudi nima moči, da bi kršila temeljno svobodo katerega koli drugega človeka ali skupine ljudi. Država je dolžna vzpostavljati okoliščine za zagotavljanje pravičnosti za vsakega posameznika z zagotavljanjem enakega položaja pred zakoni in pravili ter enakimi izhodiščnimi možnostmi lastnega razvoja v družbi.

5. Solidarnost: Verjamemo, da je temeljni pogoj za rast solidarnosti močna civilna družba, prosta nepotrebnih pritiskov s strani države. Pri tem še posebej poudarjamo pomoč prikrajšanim družbenim skupinam, med med katerimi je tudi velik del mladih. Prepričani smo, da solidarnost ni v nasprotju z modernim tržnim gospodarstvom, temveč je prav pogoj za njegov obstanek in razvoj.

3. Temeljna izhodišča SDM

Vsi državljani in državljanke Republike Slovenije bi morali imeti enake možnosti na poti do izobrazbe, ki predstavlja enega ključnih meril moderne družbe in mora biti dostopna vsem. Izobraževalne institucije in sistemi se morajo s svojimi programi prilagajati potrebam na trgu dela, kar omogoča tudi večjo fleksibilnost in kreativnosti vsebin ter povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja.

Znanje je ključen dejavnik gospodarskega in kulturnega razvoja vsakega naroda, zato se zavzemamo, da izobraževalni sistem pri svojem delovanju upošteva mnenje najširšega kroga strokovne javnosti: staršev, učencev, sindikatov in lokalnih skupnosti. V SDM se zavzemamo za šolski sistem, ki temelji na načelu enakih možnosti za vse. Vsem, ki so tega sposobni, mora biti omogočeno, da dosežejo željeno izobrazbo, s katero si bodo zagotovili zaposlitev in konkurenčnost na trgu dela. Zato je potrebno, da se celotni šolski sistem odziva na potrebe družbe, zlasti gospodarstva, hkrati pa mora težiti k čim večji avtonomnosti in ideološki neobremenjenosti. Izobraževalni sistem mora mladega človeka vzgajati v vrednotah za čut odgovornosti do sočloveka, do naroda in države ter v njem vzpodbuditi kritično razmišljanje in mišljenje. Zavzemamo se za sistem, ki bo temeljil na kakovosti in spodbujal mlade k samostojnemu in inovativnemu razmišljanju ter razvijal delavnost, prizadevnost in uporabnost znanj.

V SDM podpiramo razvoj zasebnega šolstva, od predšolske vzgoje preko osnovnošolskega in srednješolskega kot tudi visokošolskega izobraževalnega sistema. Javno šolstvo mora vzdrževati dostopnost, raznolikost ponudbe in kakovost izobraževanja.

Glede na zasedenost kapacitet vrtcev v SDM podpiramo koncept organizirane predšolske vzgoje tudi na domu, hkrati pa je potrebno vzpostaviti ustrezne mehanizme, ki bodo omogočali in spodbujali učinkovito usklajevanje delovnega in družinskega življenja (vrtci v podjetjih, delo na domu). Posebno spodbudo si zaslužijo podjetja, ki bodo omogočala varstvo otrok in  delo na domu oziroma fleksibilni delovni čas.

V osnovni šoli je potrebno temeljito revidirati šolsko gradivo in izločiti morebitne diskriminatorne dele. Sistem učbeniških skladov je potrebno dograjevati in še dodatno razviti, šolam pa prepustiti avtonomno pravico, da se odločajo za gradivo, ki je učencem dostopno, razumljivo in pripomore h kakovostnemu izobraževanju. Poskrbeti je potrebno, da bodo učbeniki resnično pluralni in brez samocenzure. Osnovna in srednja šola morata biti brezplačni. Poleg javnega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja naj Slovenija pozornost namenja tudi zasebnemu šolstvu.

Študij mora postati bolj kakovosten, konkurenčen, sprejemljiv in evropsko primerljiv. Za to potrebujemo več univerz, tudi zasebnih, ki morajo v večji meri vključevati učenje tujih jezikov in retorike ter omogočati in pospeševati izmenjavo študentov in tudi profesorjev. V SDM podpiramo spremembe programov v visokošolskih zavodih, ki naj jih skupaj oblikujejo zavodi in študentje, država pa mora poskrbeti za finančno pomoč za dosledno izvajanje kakovostnih študijskih programov. Država naj s potrebnimi vzvodi omogoča in spodbuja večjo povezavo med univerzo in gospodarstvom. Sodelovanje med visokošolskimi institucijami je eden temeljnih vzvodov za bolj konkurenčen študij, zato SDM podpira večjo prehodnost med sorodnimi fakultetami in univerzami ter študij na daljavo. Podpiramo ukrepe spodujanja študija deficitarnih strokovnih panog in vzpodbujanje različnih vrst štipendij za zaposlovanje v posameznih strokovnih panogah. Kakovosten  študij bo pripomogel k večjemu uglede Slovenije, posledično pa se bo povečalo tudi število študentskih izmenjav dijakov, študentov, učiteljev in profesorjev.

Reforma, temelječa na podpisani bolonjski deklaraciji, mora biti v polni meri implementirana v slovenski izobraževalni sistem. Visokošolske institucije morajo študentom omogočati pridobivanje praktičnih izkušenj na primerni teoretski podlagi.

SDM podpira povečanje števila univerz in regionalizacijo oziroma decentralizacijo na področju visokega šolstva in posledično ustanavljanje novih, državnih ali zasebnih univerz oziroma visokošolskih zavodov v Sloveniji. H kakovostnejšemu izobraževanju bodo zagotovo pripomogli tudi novoustanovljeni regionalni visokošolski centri. Univerze oziroma visokošolski zavodi morajo dobiti bistveno večjo podporo gospodarstva (univerzizetni inkubatorji), hkrati pa morajo delovati avtonomno na vsebinskem in finančnem področju. Univerzam je potrebno ponuditi možnost, da tekmujejo na trgu znanja, zmanjšajo birokratske zaplete pri ustanavljanju novih učnih programov in jih finančno stimulirati na podlagi dogovorjenih kriterijev.

SDM podpira analizo, vsebinske spremembe in reorganizacijo študentskih organizacij univerz, da bi dejansko opravljale dejavnosti, zaradi katerih so bile ustanovljene, hkrati pa podpira večjo vlogo študentskih svetov pri organiziranju visokošolskega izobraževalnega sistema. Po mnenju SDM je primarna dolžnost ŠOS socialna pomoč, mednarodno sodelovanje, sociala in dodatna izobraževalna ponudba študentov.

Država naj po mnenju SDM z ustreznimi vzvodi preko socialnih mehanizmov zagotavlja dostopen študij, s finančnimi vložki naj zagotavlja pomoč predvsem socialno šibkim študentom na področjih prehrane, stanovanjske problematike in prevozov. Država mora poskrbeti za dolgoročno strategijo socialnih korektivov in temu prilagoditi zakonodajo, zagotoviti ustrezno število študentskih in dijaških postelj ter zagotoviti učinkovito, transparentno subvencioniranje prehrane in prevozov. Z ustreznimi mehanizmi je potrebno najti učinkovite sistemske rešitve na področju zasebnega oddajanja sob in stanovanj. SDM podpira sodelovanje države z lokalnimi in regionalnimi skupnostmi ter predvsem gospodarstvom pri zagotavljanju večjega števila kadrovskih štipendij, zato podpira politiko davčnih olajšav za štipenditorje, predvsem v smeri skladnega regionalnega razvoja in izobraževanja deficitarnih poklicev. SDM podpira sistemsko reševanje problematike prehrane dijakov.

SDM si prizadeva za večjo podporo in priznavanje znanj v okviru neformalnega izobraževanja, saj menimo, da je potrebno zagotoviti večjo vsebinsko in finančno podporo izvajalcem neformalnega izobraževanja.

SDM podpira in spodbuja združevanje in povezovanje mladih na podlagi različnih interesov. SDM si bo še naprej kot ena od nacionalnih mladinskih organizacij prizadevala za večjo vlogo mladih pri razvoju družbe.

SDM podpira sodelovanje med mladinskimi organizacijami in povezovanje z lokalnimi in državnimi organi. Pomembno vlogo mora odigrati nacionalna mladinska politika kot povezovalni člen, kjer pomembno vlogo vidimo v Uradu za mladino Republike Slovenije. SDM podpira delovanje Urada za mladino kot koordinatorja in povezovalni člen mladinskih organizacij na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, hkrati pa mora odigrati vlogo informatorja in koordinatorja mednarodnih aktivnosti na področju mladinskega delovanja. SDM si prizadeva za vzpostavljanje in delovanje lokalnih mladinskih organizacij, ki naj sodelujejo pri ustvarjanju in delovanju lokalnih mladinskih svetov in mladinskih centrov in v lokalnem delovanju predstavljajo stičišče mladinskih idej, hkrati pa spodbujajo aktivno vlogo mladih v lokalnem delovanju.

V SDM podpiramo razvijanje in nadgradnjo vseh potrebnih mehanizmov, ki bodo spodbujali zaposlovanje mladih. Tu morajo koordinarano sodelovati država, lokalne skupnosti in gospodarstvo. Oblikovati morajo strategijo, ki bo pripeljala do večjega in hitrejšega zaposlovanja. Pri tem morajo sodelovati z dijaki, študenti in ostalimi mladimi, ki se soočajo s problemom prve zaposlitve. Delovanje zavodov za zaposlovanje in centrov za socialno delo mora biti bolj učinkovito, organizirano ter uporabnikom prijaznejše. Po mnenju SDM je ustrezna zaposlitev ena najpomembnejših segmentov socialne varnosti prebivalcev, zato podpira program aktivne politike zaposlovanja. SDM podpira mehanizme, ki vodijo k zmanjševanju brezposelnosti, kjer je potrebno posebno pozornost posvetiti mladim oziroma prvim iskalcem zaposlitve. Podpiramo bolj fleksibilen trg dela s prisotnimi socialnimi mehanizmi, ki delujejo na principu socialne pravičnosti.  SDM menimo, da morajo glede na hiter tempo življenja do izraza priti fleksibilne oblike dela, predvsem delo na domu, ki stimulira in usklajuje poklicno in družinsko življenje. Poseben poudarek zaščite mora biti pri delu mladoletnih, žensk, starejših in invalidov. Siva ekonomija in nespoštovanje delovne zakonodaje tako delodajalcev kot tudi delavcev povzročata težave na mnogih drugih segmentih, zato SDM podpira restriktivne ukrepe, ki bodo pripeljali do bolj pravičnih standardov, spoštovanja zakonodaje in s tem posledično boljših razmer na trgu dela, in manjše brezposelnosti.

SDM podpira razvoj prostovoljnega dela, s svojim delovanjem pa bo SDM skušal mlade spodbujati k pridobivanju novih socialnih znanj in veščin. Država mora prepoznati prostovoljno delo kot spodbudo in dodano vrednost, zato naj bo tudi pozitivno stimulirano z davčno regulativo, s sistemom zaposlovanja – kriteriji pri zaposlitvi, s spodbujanjem karitativne dejavnosti, omogočanjem prostorov za delovanje…

Šport med mladimi v času odraščanja in izobraževanja je po mnenju SDM eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na človekov razvoj in njegovo zdravje ter posledično kakovost življenja. SDM podpira vrhunski šport, ki ima pozitivno vpliva na mladega človeka, hkrati pa vrhunski športniki predstavljajo in promovirajo Slovenijo v mednarodnem okolju. Vrhunskim športnikom mora država zagotoviti ustrezne materialne, finančne in socialne pogoje za doseganje vrhunskih dosežkov SDM podpira izgradnjo in obnovo športne infrastrukture, ki bo zagotavljala optimalne pogoje za doseganje vrhunskih rezultatov, hkrati pa bo ustrezna športna infrastruktura omogočala in spodbujala rekreativno udejstvovanje kot način zdravega življenja. Podpiramo ugodno dostopnost do rekreativnega športa.

SDM se zavzema za polno in dosledno uveljavitev enakih možnosti pri zagotavljanju socialne varnosti, pravnega varstva in socialno pravične družbe, kjer ima posameznik pravico in tudi dolžnost, da si s svojim znanjem, delom in ustvarjalnostjo ustvari blaginjo zase in za svojo družino.

Družina je po mnenju SDM ena temeljnih vrednot družbe in jo je potrebno spoštovati. Zavzemamo se za ustvarjanje ustreznih pogojev in mehanizmov, ki bodo pripomogli k ohranitvi in razvoju slovenskih družin. V družini se mora ustvarjati okolje, v katerem se posameznik razvija, pridobiva pozitivne izkušnje, vrednote in odgovornost, ter pridobiva vrednote in se uči odgovornosti. V okviru zakonskih mehanizmov je potrebno uvesti ustrezno stimulativno družinsko politiko, ki bo omogočala mladim, da se bodo lažje odločali za družino. Poskrbeti je potrebno za ustrezne davčne olajšave, ustrezno izobraževalno, zaposlitveno, stanovanjsko in zdravstveno politiko. Posebno pozornost je potrebno nameniti mladim družinam in družinam z več otroki.

Nasprotujemo vsakršnemu nasilju, še posebej kakršnikoli obliki nasilja v družini, zato podpiramo ostrejšo kazensko politiko, ki bo zmanjšala število primerov nasilja v Sloveniji. Žrtvam nasilja je potrebno nemudoma zagotoviti varnost, zato podpiramo odpiranje materinskih domov in varnih hiš. Posebej obsojamo nasilje in zlorabe otrok vseh segmentih družbe. Pedofilijo in internetno nasilje nad mladimi je potrebno z zakonskimi mehanizmi in v sodelovanju z nevladnimi organizacijami preprečevati. Ostro zavračamo in obsojamo kakršno koli mučenje in ubijanje živali zgolj zaradi človeškega sindroma nasilnosti in užitka.

Po mnenju SDM je zdravje ena temeljnih vrednot, zato mora biti zdravstvena oskrba dostopna vsem in pod enakimi pogoji, zdravstveni sistem pa kakovosten, učinkovit in uporabnikom prijazen. Javna zdravstvena mreža mora omogočati in zagotavljati osnovno zdravstveno varnost, skupaj s privatizacijo določenega dela zdravstvenega sistema, ki naj poteka pod strogim nadzorom države. Menimo, da je potrebno veljavo dati alternativnim oblikam v zdravstvu, kjer naj bodo postavljeni regulativni okviri, ki ne bodo v škodo kakovostnemu uradnemu zdravstvu. Alternativa v zdravstvu naj bo v pomoč uradni medicini, predvsem s preventivnimi ukrepi in pomočjo pri ohranjanju zdravja. Alternativno zdravljenje mora biti strogo nadzorovano in kolikor je mogoče dostopno. Načini zdravljenja, ki so v Evropi priznani s strani uradne medicine naj bodo dostopni preko kartice zdravstvenega zavarovanja.

Slovenija potrebuje dolgoročno stabilen, pravičen in solidaren zdravstveni sistem, ki naj upošteva dejstvo, da bo tudi mlajši populaciji, ki bo zaradi dolge delovne aktivnosti najdlje prispevala sredstva, zagotavljal primerno in učinkovito zdravstveno varnost. Podpiramo nakupe in ustrezno izkoriščenost medicinske opreme v slovenskih zdravstvenih domovih, bolnišnicah in porodnišnicah, saj se bo tako povečala dostopnost do zdravstvenih storitev oziroma skrajšale čakalne vrste.

V SDM menimo, da je pomembno mlade izobraževati o zdravem načinu življenja in o škodljivosti alkohola, tobaka in mamil že od samega začetka izobraževanja s primernimi vsebinami v učnih načrtih. Pomembno vlogo pri osveščanju in propagiranju zdravega načina življenja pa morajo imeti mediji in nevladne organizacije.

SDM podpira visoke davke na tobačne in alkoholne izdelke, saj le ti s svojimi posrednimi in neposrednimi negativnimi vplivi na zdravje državljanov povzročata in puščata negativne posledice. Alkohol, tobak in mamila imajo pomemben vpliv na področju kriminala, zato SDM podpira strožjo zakonodajo, učinkovitejšo inšpekcijsko delovanje in programe za preprečevanje kajenja, alkoholizma in odvajanja odvisnosti od mamil. SDM podpira prepoved kajenja v javnih prostorih. SDM ne podpira legalizacije drog, pri odvajanju od mamil podpira zdravljenje odvisnikov v komunah po Sloveniji, kjer je to v soglasju z lokalno skupnostjo.

Urejena stanovanjska politika je poleg zaposlitve eden izmed osnovnih pogojev, na podlagi katerega se mladi odločajo za samostojno življenje in ustvarjanje družine. Posebna pozornost mora biti namenjena prvemu reševanju stanovanjskega vprašanja, s katerim se soočijo mlade družine in posamezniki. SDM podpira gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj, ki omogočajo mladi populaciji lažje reševanje njihovega stanovanjskega problema. Država mora vzpodbujati stanovanjsko gradnjo s povezovanjem javnih in zasebnih sredstev ter tako omogočati lažjo dostopnost do stanovanj. Gradnjo mora spodbujati tudi z ustreznim sistemom subvencij, kreditov, namenskega varčevanja in davčnih olajšav. Država mora vzpostaviti in zagotoviti ustrezne mehanizme, ki bodo pripomogli k znižanju cen stanovanj in hiš.

SDM meni, da lahko le ustrezna in usklajena izobraževalna, zaposlovalna, družinska, socialna, zdravstvena, stanovanjska in gospodarska politika zaustavijo negativno demografsko politiko v Sloveniji. SDM bo podpirala vse zamisli na teh področjih, ki bodo sledili cilju izboljšanja demografske slike slovenskega naroda. SDM se zavzema za oblikovanje celostnih ukrepov, ki naj zagotovijo, da se upadanje števila prebivalstva dokončno ustavi. Menimo, da je treba problem upadanja števila prebivalcev, ki je tesno povezan s številom rojstev, uvrstiti na prednostno mesto med vsemi težavami, ki jih mora Slovenija rešiti. Imigracije ne bodo izboljšale demografske slike Slovencev. Zavzemali se bomo za celovite in do podrobnosti razdelane ukrepe, ki bodo spodbudili vnovično oživitev območij, ki se praznijo.

SDM podpira načrtovano in učinkovito urejanja prostora, ki uresničuje koncept policentričnega razvoja Slovenije ter zagotavlja uravnotežen in skladen razvoj celotnega slovenskega ozemlja. Prostorsko načrtovanje oziroma poseganje v prostor mora biti jasno in pregledno, kjer morajo ožje in širše lokalne skupnosti skupaj z državo zagotoviti ustrezne pogoje, ki bodo usmerjeni k ustrezni izrabi prostora. Po mnenju SDM velik problem pri razvoju prostora predstavljata razpršena in nenačrtovana gradnja.

SDM podpira iskanje in izkoriščanje alternativnih virov energije, vendar pa ob zavedanju, da le-ti potenciali težko sledijo porabi, podpiramo razmišljanje o podaljševanju obratovanja nuklearne elektrarne v skladu s strogimi varnostnimi ukrepi, hkrati pa podpiramo gradnjo nove nuklearne elektrarne, saj mora Slovenija proizvesti dovolj lastne električne energije in preučiti možnosti, da ob zadovoljitvi lastnih potreb razmišlja o prodaji energije na svetovnem trgu. Potrebno je rešiti problem lokacije odlagališča nuklearnih odpadkov in urediti lastništvo obstoječe nuklearne elektrarne. SDM menimo, da naj bi vsaka novogradnja morala imeti energetsko kartico, kar pomeni, da je energetsko varčna. Podpiramo gradnjo pasivnih hiš.

SDM podpira okoljsko politiko, ki v ospredje postavlja varčevanje z energijo, urejanje voda, zmanjševanje nevarnih emisij toplogrednih plinov ter vprašanje ravnanja z odpadki. Z ustrezno politiko je treba doseči, da bodo lokalne skupnosti skrbele za ločevanje in recikliranje odpadkov. Podpiramo izgradnjo čistilnih naprav, posebej v mestnih in primestnih okoljih. Ti ukrepi pa bodo lažje uresničljivi in izvedljivi ob primerni ozaveščenosti ljudi.

Rešitev slovenskega kmetijstva ni v visokih subvencijah, temveč v pravični ceni za kakovostno hrano, ki jo pridela slovenski kmet. Podpiramo sodelovanje in povezovanje celotne slovenske prehrambene verige. Zavzemamo se za naravi prijazen način pridelave hrane, ki je osnova zdravja. SDM podpira povezanost kmetijstva z turističnimi storitvami.

SDM podpira investicije v javni transport ter preusmeritev in spodbujanje tovornega prometa na železnice. SDM se zavzema za sodobno prometno infrastrukturo, ki bo omogočala enakopravno vključitev v prometno omrežje vsem slovenskim regijam. Potrebno je spodbujati prenos tovora v tranzitu na železnico. Podpiramo pospešeno dokončanje avtocestnega križa ter obnovo cestnega omrežja hitrih, glavnih, regionalnih in lokalnih cest, posodobitev železniške infrastrukture, izgradnjo drugega tira Koper–Divača s povezavo Koper–Trst ter izgradnjo sodobnega in konkurenčno sposobnega pristanišča – Luke Koper. Slovenska letališča morajo privabiti tudi konkurenčne tuje letalske ponudnike.

SDM meni, da Slovenija potrebuje močno gospodarstvo. Dolgoročni gospodarski cilji Slovenije se lahko uresničijo z ustreznim izobraževalnim sistemom, spodbujanjem inovativnosti in investicij, zniżevanjem stroškov dela, povečanjem fleksibilnosti, prilagodljivejšim gospodarskim okoljem in boljšo uporabo tehnologije, kar bo pripeljalo do gospodarske rasti, skladnega regionalnega razvoja in posledično mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Zakonodaja na tem področju mora biti jasna, pregledna in natančna. Država naj uvaja in spodbuja dodatne olajšave za delodajalce, ki zaposlijo mlade za nedoločen čas.

SDM podpira umikanje države iz gospodarstva in uravnotežen regionalni razvoj na področju gospodarstva v Sloveniji. Pomembo vlogo znotraj gospodarstva vidimo v podjetništvu in turizmu. Mladi lahko odigramo pomembno vlogo pri razvoju slovenskega turizma, posebej pri promociji le-tega v Sloveniji in tujini. V SDM se zavzemamo za izgradnjo novih “youth hostlov”, ki bodo k nam pripeljali mlade iz drugih držav in s tem krepili poznavanje drugih kultur in običajev, hkrati pa predstavljali našo kulturo mladim širom sveta.

SDM podpira transparentnost javnih financ, enostaven in učinkovit davčni sistem ter zmanjševanje javnega dolga Slovenije.

Pomembno vlogo v razvoju Slovenije vidimo v razvijanju pogojev za učinkovito informacijsko družbo. Država mora zagotavljati pogoje, ki bodo pospeševali informacijsko opismenjevanje, saj lahko le ustrezen sistem informiranja v današnjem času prinese hiter pretok podatkov. Hkrati s tem, je na državnem nivoju potrebno razvijati nove tehnologije, ki bodoomogočalekomunikacijomed državljani in državnimi inštitucijami.

SDM podpira pravičen in pregleden sistem pokojninskega zavarovanja, ki mora biti dolgoročno vzdržen in mora slediti cilju, da je enako poskrbljeno za vse generacije. Posameznik mora imeti zagotovljeno ustrezno socialno varnost v prehodu v pokoj, razliko v višini pa si bo ustvaril vsak posameznik v času deloven dobe in dodatno preko pokojninskih in naložbenih skladov in zavarovalnic.

SDM si prizadeva za skladen regionalni razvoj, zato podpiramo nadaljnjo regionalizacijo Slovenije in nastanek pokrajin. SDM podpira učinkovite pokrajine z točno določenimi nalogami.

SDM podpira sodelovanje na vseh področjih z vsemi državami, s katerimi Slovenijo družijo skupne vezi. Slovenske manjšine v zamejstvu morajo ostati tudi v prihodnosti most do sosednjih držav, matična pa mora v sodelovanju z sosednjimi državami zavarovati interese svojih manjšin. SDM podpira regionalne pobude in povezovanja ter si prizadeva za aktivno vlogo Slovenije v evropskem prostoru, ki mora temeljiti na preseganju razlik in iskanju konsenza pri vprašanjih, ki zadevajo skupno evropsko prihodnost. SDM podpira vstop novih držav v Evropsko unijo ob izpolnjevanju vseh kriterijev.

4. Notranje delovanje SDM

SDM že sedaj sodeluje kot aktiven subjekt v lokalni skupnosti preko svoje organizacijske oblike –  občinskih in mestnih odborov. V okviru razvoja lokalnega prostora bo SDM še naprej ustanavljala in krepila občinske odbore, hkrati pa pospeševala povezovanje med odbori v okviru pokrajin. Vsak občinski in mestni odbor ima enake možnosti pri pripravi posameznih projektov. SDM pomaga vsakemu odboru, ki pripravi zanimiv projekt, predvsem z informiranjem ostalih članov in v skladu s svojimi možnostmi tudi s finančno pomočjo. Aktivno delovanje SDM v posameznih lokalnih odborih morajo odbori predstavljati v lokalnih medijih na način, ki je blizu mladim, ki živijo na območju določenega občinskega odbora.

SDM mora skrbeti za svojo razpoznavnost v javnosti. To bo lahko dosegla z vabljivo celostno podobo, zanimivo in aktualno internetno stranjo, prirejanjem dogodkov, okroglimi mizami, seminarji in predvsem s svojim političnim delovanjem, kritičnim pogledom na aktualne problematike, z opozarjanjem na napake…

SDM bo še naprej  sodelovala z nacionalnimi mladinskimi organizacijami in političnimi podmladki. SDM podpira povezovanje našega podmladka s sorodnimi mladinskimi organizacijami doma in v tujini in se zavzema za aktivno sodelovanje v primerljivih slovenskih in mednarodnih mladinskih organizacijah. S svojim delovanjem želimo dejavno sooblikovati  mladinsko politiko.

 

Slovenska demokratska mladina ve, od kod prihaja in kam gre, zato je ponosna na svojo preteklost in se veseli svoje prihodnosti.

Deli z ostalimi na priljubljenem družbenem omrežju
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone