Kontakt: tajnistvo@sdm.si

PROGRAM

Temeljne vrednote SDM

Program SDM zavezuje vse njene članice in člane. Po njem se v svojem delovanju ravnajo vsi organi SDM, tako na državni kot na lokalni ravni.

SDM v svojem delovanju izhaja iz vrednot: demokracije, domoljubja, svobode, pravičnosti in solidarnosti.

Svoboda
SDM razumemo svobodo kot svobodo vsakega posameznika, da nemoteno razvija svoje sposobnosti, svobodno izraža mnenje in se po svojih zmožnostih in željah svobodno udejanja v družbenem, političnem in gospodarskem življenju. Svoboda je lahko omejena le z enako svobodo drugih ljudi. Posameznik je lahko svoboden, če ima možnost nastopati avtonomno in če mu družbene strukture omogočajo, da uveljavlja in uresničuje svoje upravičene interese in pravice. Podpiramo svobodo človeka do te mere, da ne ogroža svobode drugega.
Pravičnost
V SDM verjamemo, da ni svobode brez pravičnosti. Pravičnost razumemo kot enakopravnost pred zakonom, ki jo zagotavljajo delujoča pravna država in temeljne človekove pravice in svoboščine, ki veljajo za vse ljudi enako. Pravičnost pomeni tudi, da noben človek ali skupina ljudi nima moči, da bi kršila temeljno svobodo katerega koli drugega človeka ali skupine ljudi. Država je dolžna vzpostavljati okoliščine za zagotavljanje pravičnosti za vsakega posameznika z zagotavljanjem enakega položaja pred zakoni in pravili ter enakimi izhodiščnimi možnostmi lastnega razvoja v družbi.
Demokracija
Za mlade slovenske demokratke in demokrate je temeljna vrednota demokracija, ki pomeni enakopraven in strpen dialog na podlagi racionalnih argumentov ter varstvo interesov različnih manjšin. Menimo, da prave demokracije ni mogoče doseči enkrat za vselej, temveč jo je potrebno neprestano ustvarjati in vzdrževati z delovanjem, ki izhaja iz določenih vrednot.
Solidarnost
Verjamemo, da je temeljni pogoj za rast solidarnosti močna civilna družba, prosta nepotrebnih pritiskov s strani države. Pri tem še posebej poudarjamo pomoč prikrajšanim družbenim skupinam, med med katerimi je tudi velik del mladih. Prepričani smo, da solidarnost ni v nasprotju z modernim tržnim gospodarstvom, temveč je prav pogoj za njegov obstanek in razvoj.
Domoljubje
V SDM gojimo domoljubje in ljubezen do slovenskega naroda in države. Obenem spoštujemo vse različne kulture, ki soustvarjajo stvarnost v slovenski državi, s posebnim poudarkom na obeh avtohtonih narodnih manjšinah in ostalih skupnostih, ki so tradicionalno prisotne v našem okolju. Zavzemamo se za zaščito njihovih pravic, kakor so zagotovljene v ustavi in zakonih. Domoljubnost je še posebej pomembna za ohranitev in razvoj manjših narodov in kultur. SDM namenja posebno pozornost krepitvi domoljubja, oblikovanju, krepitvi in ohranjanju narodne identitete in zavedanju državljanov, da imajo pravico in dolžnost braniti domovino. S posebno naklonjenostjo gledamo na slovenske manjšine v sosednjih državah in na ostale Slovence izven meja matične države. Zavzemamo se za zaščito njihovih pravic in spodbujamo obstoj in razvoj slovenskih zamejskih organizacij.

Program Slovenske demokratske mladine

Izobraževanje

Vsi državljani in državljanke Republike Slovenije bi morali imeti enake možnosti na poti do izobrazbe, ki predstavlja enega ključnih meril moderne družbe in mora biti dostopna vsem. Izobraževalne institucije in sistemi se morajo s svojimi programi prilagajati potrebam na trgu dela, kar omogoča tudi večjo fleksibilnost in kreativnosti vsebin ter povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja.

Sodelovanje

SDM podpira sodelovanje med mladinskimi organizacijami in povezovanje z lokalnimi in državnimi organi. Pomembno vlogo mora odigrati nacionalna mladinska politika kot povezovalni člen, kjer pomembno vlogo vidimo v Uradu za mladino Republike Slovenije.

Zaposlovanje

V SDM podpiramo razvijanje in nadgradnjo vseh potrebnih mehanizmov, ki bodo spodbujali zaposlovanje mladih. Tu morajo koordinirano sodelovati država, lokalne skupnosti in gospodarstvo. Oblikovati morajo strategijo, ki bo pripeljala do večjega in hitrejšega zaposlovanja.

Prostovoljstvo

SDM podpira razvoj prostovoljnega dela, s svojim delovanjem pa bo SDM skušal mlade spodbujati k pridobivanju novih socialnih znanj in veščin. Država mora prepoznati prostovoljno delo kot spodbudo in dodano vrednost, zato naj bo tudi pozitivno stimulirano z davčno regulativo, s sistemom zaposlovanja – kriteriji pri zaposlitvi, s spodbujanjem karitativne dejavnosti, omogočanjem prostorov za delovanje…

Šport

Šport med mladimi v času odraščanja in izobraževanja je po mnenju SDM eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na človekov razvoj in njegovo zdravje ter posledično kakovost življenja. SDM podpira vrhunski šport, ki ima pozitivno vpliva na mladega človeka, hkrati pa vrhunski športniki predstavljajo in promovirajo Slovenijo v mednarodnem okolju.

Družina

Družina je po mnenju SDM ena temeljnih vrednot družbe in jo je potrebno spoštovati. Zavzemamo se za ustvarjanje ustreznih pogojev in mehanizmov, ki bodo pripomogli k ohranitvi in razvoju slovenskih družin. V družini se mora ustvarjati okolje, v katerem se posameznik razvija, pridobiva pozitivne izkušnje, vrednote in odgovornost, ter pridobiva vrednote in se uči odgovornosti.

Zdravstvo

Po mnenju SDM je zdravje ena temeljnih vrednot, zato mora biti zdravstvena oskrba dostopna vsem in pod enakimi pogoji, zdravstveni sistem pa kakovosten, učinkovit in uporabnikom prijazen. Javna zdravstvena mreža mora omogočati in zagotavljati osnovno zdravstveno varnost, skupaj s privatizacijo določenega dela zdravstvenega sistema, ki naj poteka pod strogim nadzorom države.

Stanovanja

Urejena stanovanjska politika je poleg zaposlitve eden izmed osnovnih pogojev, na podlagi katerega se mladi odločajo za samostojno življenje in ustvarjanje družine. Posebna pozornost mora biti namenjena prvemu reševanju stanovanjskega vprašanja, s katerim se soočijo mlade družine in posamezniki.

Demografija

SDM meni, da lahko le ustrezna in usklajena izobraževalna, zaposlovalna, družinska, socialna, zdravstvena, stanovanjska in gospodarska politika zaustavijo negativno demografsko politiko v Sloveniji. SDM bo podpirala vse zamisli na teh področjih, ki bodo sledili cilju izboljšanja demografske slike slovenskega naroda.

Prostor

SDM podpira načrtovano in učinkovito urejanja prostora, ki uresničuje koncept policentričnega razvoja Slovenije ter zagotavlja uravnotežen in skladen razvoj celotnega slovenskega ozemlja. Prostorsko načrtovanje oziroma poseganje v prostor mora biti jasno in pregledno, kjer morajo ožje in širše lokalne skupnosti skupaj z državo zagotoviti ustrezne pogoje, ki bodo usmerjeni k ustrezni izrabi prostora. Po mnenju SDM velik problem pri razvoju prostora predstavljata razpršena in nenačrtovana gradnja.

Energija

SDM podpira iskanje in izkoriščanje alternativnih virov energije, vendar pa ob zavedanju, da le-ti potenciali težko sledijo porabi, podpiramo razmišljanje o podaljševanju obratovanja nuklearne elektrarne v skladu s strogimi varnostnimi ukrepi, hkrati pa podpiramo gradnjo nove nuklearne elektrarne, saj mora Slovenija proizvesti dovolj lastne električne energije in preučiti možnosti, da ob zadovoljitvi lastnih potreb razmišlja o prodaji energije na svetovnem trgu. Potrebno je rešiti problem lokacije odlagališča nuklearnih odpadkov in urediti lastništvo obstoječe nuklearne elektrarne. SDM menimo, da naj bi vsaka novogradnja morala imeti energetsko kartico, kar pomeni, da je energetsko varčna. Podpiramo gradnjo pasivnih hiš.

Okolje

SDM podpira okoljsko politiko, ki v ospredje postavlja varčevanje z energijo, urejanje voda, zmanjševanje nevarnih emisij toplogrednih plinov ter vprašanje ravnanja z odpadki. Z ustrezno politiko je treba doseči, da bodo lokalne skupnosti skrbele za ločevanje in recikliranje odpadkov. Podpiramo izgradnjo čistilnih naprav, posebej v mestnih in primestnih okoljih. Ti ukrepi pa bodo lažje uresničljivi in izvedljivi ob primerni ozaveščenosti ljudi.

Javni promet

SDM podpira investicije v javni transport ter preusmeritev in spodbujanje tovornega prometa na železnice. SDM se zavzema za sodobno prometno infrastrukturo, ki bo omogočala enakopravno vključitev v prometno omrežje vsem slovenskim regijam.

Gospodarstvo

SDM meni, da Slovenija potrebuje močno gospodarstvo. Dolgoročni gospodarski cilji Slovenije se lahko uresničijo z ustreznim izobraževalnim sistemom, spodbujanjem inovativnosti in investicij, zniżevanjem stroškov dela, povečanjem fleksibilnosti, prilagodljivejšim gospodarskim okoljem in boljšo uporabo tehnologije, kar bo pripeljalo do gospodarske rasti, skladnega regionalnega razvoja in posledično mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Informatika

Pomembno vlogo v razvoju Slovenije vidimo v razvijanju pogojev za učinkovito informacijsko družbo. Država mora zagotavljati pogoje, ki bodo pospeševali informacijsko opismenjevanje, saj lahko le ustrezen sistem informiranja v današnjem času prinese hiter pretok podatkov. Hkrati s tem, je na državnem nivoju potrebno razvijati nove tehnologije, ki bodo omogočale komunikacijo med državljani in državnimi inštitucijami.