Kontakt: tajnistvo@sdm.si

SODELOVANJE - Slovenska demokratska mladina

SDM podpira in spodbuja združevanje in povezovanje mladih na podlagi različnih interesov. SDM si bo še naprej kot ena od nacionalnih mladinskih organizacij prizadevala za večjo vlogo mladih pri razvoju družbe.

SDM podpira sodelovanje med mladinskimi organizacijami in povezovanje z lokalnimi in državnimi organi. Pomembno vlogo mora odigrati nacionalna mladinska politika kot povezovalni člen, kjer pomembno vlogo vidimo v Uradu za mladino Republike Slovenije. SDM podpira delovanje Urada za mladino kot koordinatorja in povezovalni člen mladinskih organizacij na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, hkrati pa mora odigrati vlogo informatorja in koordinatorja mednarodnih aktivnosti na področju mladinskega delovanja. SDM si prizadeva za vzpostavljanje in delovanje lokalnih mladinskih organizacij, ki naj sodelujejo pri ustvarjanju in delovanju lokalnih mladinskih svetov in mladinskih centrov in v lokalnem delovanju predstavljajo stičišče mladinskih idej, hkrati pa spodbujajo aktivno vlogo mladih v lokalnem delovanju.

SDM podpira sodelovanje na vseh področjih z vsemi državami, s katerimi Slovenijo družijo skupne vezi. Slovenske manjšine v zamejstvu morajo ostati tudi v prihodnosti most do sosednjih držav, matična pa mora v sodelovanju z sosednjimi državami zavarovati interese svojih manjšin. SDM podpira regionalne pobude in povezovanja ter si prizadeva za aktivno vlogo Slovenije v evropskem prostoru, ki mora temeljiti na preseganju razlik in iskanju konsenza pri vprašanjih, ki zadevajo skupno evropsko prihodnost. SDM podpira vstop novih držav v Evropsko unijo ob izpolnjevanju vseh kriterijev.